U+STUDY

งาน Meet & Greet เริม่ตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไป
U+STUDY Centre: ระหว่างซอย  ลาดพร้าว 138 -140
จอดรถด้านหลัง เข้าทาง ซอย 138

ถ้าคุณมาจากทางวงแหวนรอบนอก เพียงข้ามสะพานข้ามแยกบางกะปิ??ข้ามผ่านเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อลงสะพานแล้วชิดซ้ายทันที สังเกตซอย ลาดพร้าว 138 และเลี้ยวเข้าซอย เมื่อเลี้ยวเข้าซอย มองทางซ้ายทันที่ จะเห็นลานจอดรถ สามารถเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลย

 

จาก แยกลำสาลี ตรงมาเส้นบางกะปิ-ลาดพร้าว เลี้ยวซ้าย ผ่านเดอะมอลล์ บางกะปิ ผ่าน marko และ office depot  แล้วชิดซ้ายสังเกตซอย ลาดพร้าว 138 และเลี้ยวเข้าซอย เมื่อเลี้ยวเข้าซอย มองทางซ้ายทันที่ จะเห็นลานจอดรถ สามารถเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลย

 

จากทางด่วนรามอินทรา ให้ ลงรามอินทรา อย่าลงลาดพร้าวเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจต้องกลับรถไกล (ไม่สามารถเลี้ยวขวาได้)?เมื่อลงรามอินทรา ให้ U Turn กลับมาเข้าถนนลาดพร้าว และตรงมาเรื่อยๆ จะผ่าน Big C, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลเวชธานี ตรงมาจนถึงทางกลับรถใต้สะพานก่อนถึงเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อกลับรถแล้วชิดซ้ายทันที สังเกตซอย ลาดพร้าว 138 และเลี้ยวเข้าซอย เมื่อเลี้ยวเข้าซอย มองทางซ้ายทันที่ จะเห็นลานจอดรถ สามารถเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลย
จากทางเกษตร-นวมินทร์ เลี้ยวเข้าเส้นเลียบทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ ตรงมาจนถึงทางเลี้ยวเข้าถนนลาดพร้าว หรือสังเกตป้ายไปบางกะปิ เมื่อเข้าถนนลาดพร้าวแล้ว ตรงมาเรื่อยๆ จะผ่าน Big C, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลเวชธานี ตรงมาจนถึงทางกลับรถใต้สะพานก่อนถึงเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อกลับรถแล้วชิดซ้ายทันที สังเกตซอย ลาดพร้าว 138 และเลี้ยวเข้าซอย เมื่อเลี้ยวเข้าซอย มองทางซ้ายทันที่ จะเห็นลานจอดรถ สามารถเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลย

 

จากทาง 5 แยกลาดพร้าว ตรงมาจนถึงทางเลี้ยวเข้าถนนลาดพร้าว หรือสังเกตป้ายไปบางกะปิ เมื่อเข้าถนนลาดพร้าวแล้ว ตรงมาเรื่อยๆ จะผ่าน Big C, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลเวชธานี ตรงมาจนถึงทางกลับรถใต้สะพานก่อนถึงเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อกลับรถแล้วชิดซ้ายทันที สังเกตซอย ลาดพร้าว 138 และเลี้ยวเข้าซอย เมื่อเลี้ยวเข้าซอย มองทางซ้ายทันที่ จะเห็นลานจอดรถ สามารถเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลย

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.