ให้คำปรึกษา แนะแนว

เจ้าหน้าที่แนะแนวของเราจะช่วยให้คุณเลือกเรียนได้อย่างเหมาะสม  โดยอาศัยข้อมูลด้านคุณสมบัติ ความต้องการ ประสบการณ์ และงบประมาณ ที่เหมาะสม

ประเมินผลส่งเสริมความพร้อมให้คุณ

เจ้าหน้าที่จะอธิบายรายละเอียดของการยื่นสมัคร และยื่นขอวีซ่าประเทศต่างๆ ในทุกขั้นตอนแก่นักเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมช่วยประเมินความพร้อมของเอกสารและคุณสมบัติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

การสมัครเรียน

U+Study เราจะดูแลการสมัครเรียนให้คุณในทุกขั้นตอน จนถึงสถาบันส่งจดหมายตอบรับและพิจารณารับเข้าเรียนมาที่ U+Study โดยการตอบรับอาจเป็นได้ทั้งการตอบรับแบบมีเงื่อนไขต่างๆเช่น รอผลภาษาอังกฤษ รอเอกสารตัวจริง เป็นต้น หรือการตอบรับแบบเข้าเรียนได้เลย

ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครนับตั้งแต่วันที่ทางสถาบันได้รับใบสมัครคือ

  • 1-7 วันทำการ
  • 4-6 สัปดาห์สำหรับระดับปริญญาตรี
  • 4-8 สัปดาห์สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (การเรียนแบบเข้าชั้นเรียน)
  • 6-8 สัปดาห์ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (การเรียนแบบการทำวิจัย)
  • 1 สัปดาห์สำหรับใบสมัครหลักสูตรสถานบันประเภท โรงเรียน  วิทยาลัย และหลักสูตร Foundation

การชำระค่าเล่าเรียนและอื่นๆ

เราคอยช่วยเหลือและดูแลการชำระค่าเล่าเรียนจนบการศึกษา ซึ่งการชำระสำหรับค่าเล่าเรียนนั้นมีหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กัลเงื่อนไขของสถาบันนั้นๆ  เช่น การชำระสำหรับภาคการศึกษาแรก (ถ้าคุณได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข) หรือชำระเพียงบางส่วน (ถ้าคุณได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขที่ต้องรอผลตามที่กำหนดไว้ในใบตอบรับ) และจำเป็นต้องชำระค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยวิธีการโอนเงินหรือซื้อแบงค์ดร๊าฟก็ได้
U+Study จะดำเนินการส่งแบงค์ดร๊าฟหรือหลักฐานการโอนเงินไปยังสถาบัน และขอให้ทางสถาบันออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียน มาให้
เอกสารชิ้นนี้ที่ออกโดยสถาบันสำคัญมาก ไม่ได้เป็นเพียงเอกสารยืนยันการลงทะเบียน หรือเหมือนใบเสร็จที่ยืนยันการชำระค่าเล่าเรียนของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นเอกสารสำคัญประกอบในการยื่นวีซ่าอีกด้วย อาจใช้เวลา 1-14 วันในการที่จะได้รับจากทางสถาบัน

การยื่นขอวีซ่า

U+Study เราคอยช่วยเหลือดูแลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศอย่างละเอียดตามความต้องการของสถานฑูต โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การเดินทาง / การจัดหาที่พัก

เราจะดูแลบริการต่างๆว่าคุณควรจะทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือยืนยันการจองทีพักเมื่อไหร่ และเมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าเรียบร้อยควรทำอะไรต่อไป  เจ้าหน้าที่ของ U+Study จะช่วยให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการจองที่พักและคนรับที่สนามบินให้อีกด้วย

การดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา

เราจะช่วยดูแล แนะนำ และบริการต่างๆครบวงจรเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ต่างประเทศ เราก็ยังเป็นตัวแทนในการจัดการเรื่องต่างๆหากคุณต้องการ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.