Why AGI ?

ทำไมต้องเรียนที่นิวซีแลนด์ต้องที่ AGI

  • AGI สอนโดยอาจารย์ที่นอกจากจะมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างแตกฉาน แล้วยังเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจการปรับตัวและการเรียนภาษาที่ไม่คุ้นเคยของนักเรียนต่างชาติ เพราะอาจารย์เหล่านี้ล้วนเคยผ่านประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เช่น เป็นอาจารย์ชาวนิวซีแลนด์ ที่เคยไปอยู่ต่างประเทศ หรือ เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาเรียนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์
  • AGI ได้รับการรับรองและตรวจสอบหลักสูตรสำหรับการสอนนักศึกษาต่างชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์
  • AGI จะให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ ตามทักษะที่ต้องการการพัฒนาเฉพาะบุคคล
  •  AGI มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาทุกเรื่อง โดยนักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะสถาบันมีล่ามให้

Great PROGRAMS

หลักสูตรที่น่าสนใจ

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรสายอาชีพด้านสุขภาพ Healthcare Management
  • หลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยี: (Cisco Certified, CIW, CompTIA, Microsoft Certified Technology Specialist)

ช่วยวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.