เรียนภาษาอังกฤษ ที่ sydney macquari

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Sydney Australia กับ Macquarie

สถาบัน Macquarie มีการสอนที่เน้นวิธีที่ทันสมัย มีห้องเรียนขนาดเล็กทำให้มีการสอนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนน Clarence Street ทำให้เดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวกสบาย ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

mac

 หลักสูตรที่เปิดสอน

  • 1. General English (GE)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษในหลายๆด้านเช่น ในส่วนของการนำไปใช้ในการทำงาน, ท่องเที่ยว, สนทนา, ธุรกิจ ซึ่งมุ่งในแง่ของการใช้ที่ถูกต้อง และใช้กันในทางปฏิบัติจริงๆ เหมาะสมกับความต้องการของน้องๆแต่ละคน หลักสูตรนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน พร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เช่น หนังสือ, ทีวี, อินเตอร์เน็ตเข้ามาประกอบการสอน เป็นต้น      ระดับที่เปิดสอน : ตั้งแต่ภาษาอังกฤษขั้นต้นจนถึงขั้นสูง (Elementary to Advanced.)
   • 2. หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ IELTS  สอนความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ IELTS โดยเน้นไปที่ ข้อสอบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังมีกลยุทธิ์การทำข้อสอบ รวมถึงการทดลองทำข้อสอบด้วย
   • 3.  หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ Cambridge FCE 10-12 สัปดาห์   เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเตรียมสอบ มีให้เลือกทั้ง First Certificate in English (FCE) และ the Certificate in Advanced English (CAE)
   • 4. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes – EAP) แบ่งเป็น 3 ระดับ-English for Academic Purposes Level 1 10 Weeks-English for Academic Purposes Level 2 10 Weeks-English for Academic Purposes Level 3 10 Weeks

สถานที่ตั้ง 

225 Clarence Street,, Sydney, NSW,Australia, 2000